BookDetail

วิธีจัดทำแผนธุรกิจ
วิธีจัดทำแผนธุรกิจ
Author
: วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
Translator
: N/A
Publish Date
: 09 April 2015
Publisher
ISBN
: 9789744142214
Page
: 176 page(s)
ขนาด
: -
น้ำหนัก
: -
Cateogry

การจัดทำแผนธุรกิจ ไม่ยากอย่างที่คุณคิด ! เพราะแผนธุรกิจมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อทุกองค์กร หนังสือ วิธีจัดทำแผนธุรกิจ เล่มนี้ จึงเป็นเสมือนคู่มือประจำตัวสำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรทุกคน ที่จำเป็นต้องใช้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กลั่นกรองจากประสบการณ์ของอาจารย์วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ ในการดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) ให้แก่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ตลอดจนรัฐวิสาหกิจและธุรกิจ SMEs มากมายในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

วิธีจัดทำแผนธุรกิจ Business Plan
ซื้อด้วย Coin
175.50 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
175.50 บาท
Save 10% 195 B
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.