BookDetail

ดูแลสุขภาพอย่างมืออาชีพ
ดูแลสุขภาพอย่างมืออาชีพ
Author
: พญ.รติกร อัศวรุ่งนิรันดร์
Translator
: N/A
Publish Date
: 02 June 2015
Publisher
ISBN
: 9786160412501
Page
: 170 page(s)
ขนาด
: -
น้ำหนัก
: -
Cateogry

ผู้เขียนมองเห็นความประมาทและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความสำคัญของการตรวจสุขภาพ จึงได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งข้อมูลเบื้องต้น การสังเกตอาการ การป้องกันและรักษาเบื้องต้น เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการดูแลตนเองอย่างง่ายๆ คำแนะนำในการออกกำลังกาย และความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี รวมทั้งการเตรียมตัวก่อนไปพบแพทย์ จนออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ ในเล่มนี้มีเนื้อหาทั้งหมด 15 บท ซึ่งจะให้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพในเรื่องเกี่ยวกับ 1. เรื่องของวัคซีน 2. การตรวจสุขภาพร่างกาย 3. การป้องกันมะเร็ง 4. โรคเบาหวาน 5. ไขมันในเลือดสูง 6. ความดันโลหิตสูง 7. รับประทานอย่างปลอดภัยไม่ให้อ้วน 8. การออกกำลังกาย 9. ภัยบุหรี่ 10. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ 11. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคไต 12. เรื่องของหู 13. เรื่องของตา 14. กระดูกพรุน 15. สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปโรงพยาบาล

 
ซื้อด้วย Coin
78.00 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
78.00 บาท
Save 20.41% 98 B
* หนังสือเล่มนี้ สามารถเปิดอ่านได้บน App ของ BfriendStore เท่านั้น
   
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.